3 TỪ NGỮ ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN                                                TRI THỨC